Ieškome naujo komandos nario

Ieškome naujo komandos nario

Darbo pasiūlymas: Kino skyriaus muziejininkas-rinkinių saugotojas

I. PAREIGYBĖ

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (toliau – Muziejus) Kino skyriaus muziejininko-rinkinių saugotojo (toliau – Muziejininkas) reikalavimus, pavaldumą, funkcijas, teises, pareigas bei atsakomybę.

2. Muziejininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

3. Muziejininką į pareigas skiria ir iš jų atleidžia, skatina bei poveikio priemones už darbo pareigų pažeidimą taiko Muziejaus direktorius teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Muziejininkas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Muziejaus nuostatais, Muziejaus darbo tvarkos taisyklėmis, Muziejaus Kino skyriaus nuostatais, Muziejaus direktoriaus įsakymais ir šiuo pareigybės aprašymu.

5. Pareigybės grupė  – specialistas, kurio pareigybė priskiriama A lygiui.

6. Pareigybės lygis – A2.

II.  SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

7. Asmuo, pretenduojantis užimti Muziejininko pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu humanitarinių ar socialinių mokslų sityje;
  • gerai išmanyti pagrindinias Lietuvos kino politikos gaires;
  • gerai mokėti valstybinę ir anglų kalbas; rusų kalba būtų privalumas;
  • turėti ne mažesnę kaip 1 (vienerių) metų muziejinio darbo patirtį;
  • mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;
  • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
  • mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
  • sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;
  • mokėti organizuoti ir valdyti informacijos procesus.

III. FUNKCIJOS

8. Muziejininkas atlieka šias funkcijas:

8.1. komplektuoja savo skyriaus rinkinius;

8.2. sudaro mokslines kartotekas, rengia mokslinius aprašus, inventorina Kino skyriaus rinkinius, sudaro topografinius planus;

8.3. klasifikuoja ir grupuoja eksponatus (pagal asmeninius rinkinius, istorinį laikotarpį ir t.t.);

8.4. kaupia ir analizuoja duomenis apie eksponatų būklę, teikia ataskaitas bei informaciją Kino skyriaus vedėjui;

8.5. konsultuoja lankytojus, ekskursijų vadovus, teikia jiems metodinę paramą, formuluoja probleminius klausimus;

8.6. bendradarbiauja ir komunikuoja su savo bei kitų muziejų kolegomis;

8.7. rengia parodų katalogus, bukletus, ekspozicijų, parodų anotacijas ir etiketažą, mokslines bei švietėjiško pobūdžio publikacijas spaudai, ruošia medžiagą radijo, televizijos laidoms;

8.8. atrenka eksponatus nuolatinei ir laikinoms ekspozicijoms, parodoms, dalyvauja jų rengime;

8.9. atsako už Kino skyriuje saugomus eksponatus, jų tinkamą apsaugą;

8.10. nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie savo veiklą Kino skyriaus vedėjui;

8.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muziejaus vadovybės pavedimus.

Šias pareigas vykdančio darbuotojo drausminę ir materialinę atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

 

Jei aprašyme atpažinote save, Jūsų CV ir trumpo motyvacinio laiško lauksime el. paštu info@ltmkm.lt

Atlyginimas: apie 700 Eur atskaičius mokesčiu, satlygis priklauso nuo pareigoms priklausančių užduočių ir nuo atsakomybių, darbuotojo išsilavinimo bei patirties.

Įmonė: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Miestas: Vilnius
Kreiptis: Vilniaus g. 41, (8 5) 2622406, info@ltmkm.lt