Nukopijuota
IEŠKOME NAUJO KOMANDOS NARIO
2023-01-02

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (toliau – Muziejus), saugantis ir populiarinantis reikšmingiausias Lietuvos kultūrai teatro, muzikos ir kino meno vertybes, ieško muziejininko dirbti Muzikos ir dailės skyriuje.

Pareigų, kurioms eiti skelbiamas konkursas, darbo laiko norma: 8 darbo valandos per dieną (40 darbo valandų per savaitę).

Darbo užmokestis: pareiginės algos koeficientas 6,6 (1227,60 EUR neatskaičius mokesčių).

Darbo vieta: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius.

Pareigybė:

1. Šios pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Visi pareigybių pavadinimai Muziejininko pareigybėje yra naudojami vyriškąją gimine. Toks sąvokų vartojimas neturi ir negali būti suprantamas kaip pareigybių skirstymas į moteriškas ar vyriškas. Pareigybės tik vyriškąja gimine yra įvardijamos siekiant LTMKM dokumentų vienodos tvarkos.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro

2.kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu. Išsilavinimas muzikologijos mokslų, humanitarinių mokslų(menotyra) arba meno studijų mokslų srityse būtų privalumas;

3.patirtis kultūros paveldo, muziejininkystės arba projektų rengimo srityje būtų privalumas;

4.žinoti Lietuvos kultūros istoriją;

5.gerai mokėti valstybinę ir vieną užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu;

6.mokėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus;

7.mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

8.sklandžiai, logiškai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, greitai orientuotis sudėtingose situacijose;

9.mokėti organizuoti ir valdyti informacijos procesus.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.komplektuoja ir tiria Muzikos ir dailės skyriaus eksponatų rinkinius, vykdo pirminę apskaitą ir inventorina eksponatus LIMIS sistemoje, sudaro kartotekas ir topografinius planus, dalyvauja skaitmeninimo procese;

2.atsako už Muzikos ir dailės skyriui priskirtus eksponatus, jų tinkamą apsaugą, atlieka planinį eksponatų tikrinimą, nuolatos stebi eksponatų būklę, rūpinasi eksponatų saugojimo sąlygų užtikrinimu saugyklose, teikia siūlymus skyriaus vedėjui dėl tinkamos muziejinės įrangos įsigijimo, pagal nustatytą tvarką tikrina eksponatų būklę ekspozicijose;

3.dalyvauja skyriaus komunikacijos veiklų įgyvendinime: dalyvauja rengiant ekspozicijas ir parodas, rengiant edukacines programas ir organizuojant renginius, ruošia pranešimus spaudai ir      kitoms informacijos sklaidos priemonėms (televizijai, radijui, internetui ir kt.);

4.rengia skyriaus veiklos programoms įgyvendinti projektus ir teikia paramą teikiančioms organizacijoms;

5.konsultuoja lankytojus, Muziejaus darbuotojus, ekskursijų vadovus, teikia jiems metodinę paramą;

6.bendradarbiauja ir komunikuoja su kitų muziejų kolegomis;

7.nustatyta tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie savo veiklą;

8.vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Muziejaus vadovybės pavedimus, susijusius su Muziejaus veikla ir darbuotojo kompetencijomis.

Mes siūlome:

  • laiku mokamą atlyginimą;
  • galimybę gilinti žinias teatro, muzikos ir kino istorijos srityse;
  • kvalifikacijos kėlimo galimybes;
  • sąlygas realizuoti savo kūrybines idėjas;
  • motyvuojančius priedus prie atlyginimo už nuolatinį iniciatyvumą;
  • geras darbo sąlygas ir draugišką kolektyvą.

Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) ir motyvacinio laiško su nuoroda „Muziejininkas“ lauksime elektroniniu paštu: personalas@ltmkm.lt iki 2023 m. sausio 13 d. imtinai.

Jei šiuo metu esate registruotas (-a) užimtumo tarnyboje, nurodykite tai laiške.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus, nurodytus šiame skelbime, kviesime dalyvauti pokalbyje. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Smulkesnę informaciją galite sužinoti telefonu: 8 (5) 262 2406.